law firm - Slide 01
law firm - slide 02
law firm - slide 03
law firm - slide 04
law firm - slide 05
law firm - About us - Team

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КИРЯКОВИ И КО” ОБЕДИНЯВА УСИЛИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В НЕГО АДВОКАТИ И ЮРИСТИ И Е РЕЗУЛТАТ ОТ МНОГОГОДИШНАТА НИ ПРАКТИКА, СТАРТИРАЛА ОЩЕ ПРЕЗ 1994Г. БОГАТИЯТ НИ ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, КОЙТО ВЛАГАМЕ В РАБОТАТА СИ, СА УТВЪРДИЛИ АДВОКАТСКАТА НИ ПРАКТИКА КАТО УСПЕШНА.

Работим с амбициозни и млади юристи и адвокати; с такива които имат богат опит и доказан професионализъм; с колеги от чуждестранни правни кантори. Обслужваме корпоративни клиенти, които развиват дейност в различни сфери на бизнеса; обществени организации; финансови институции; отделни граждани, като имаме индивидуален подход към всеки отделен случай и проявяваме ангажираност към всеки детайл на казуса.

Осигуряваме цялостна защита на клиента: от правното консултиране, процесуално представителство, до успешно реализирано изпълнение. Това ни прави предпочитан партньор, с когото клиентите ни извървяват пътя до постигане на желания резултат. Тяхната воля и успех са наш приоритет!

УБЕДЕТЕ СЕ В ТОВА САМИ!

НИКОЛАЙ КИРЯКОВ
СИЛВИЯ КИРЯКОВА
ПАВЕЛ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ
ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА
ЯНА ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
АНДРИАНА СТОЙЧЕВА
АЛЕКСАНДРИНА ТРИФОНОВА
СТАНИСЛАВА ПРОДАНОВА
АННА КОЛЕВА
ЕЛЕНА ПЕЦОВА
ДАНИЕЛА ТОНЧЕВА
law firm - About us - Careers Tab

Ние винаги сме отворени да приемем в екипа на Адвокатско дружество “Кирякови и Ко” млади колеги, както и такива с опит, които имат отличен академичен успех, сериозен професионален интерес и желание да се развиват в посоката на нашите цели. Владеенето на английски/руски език и отличната работа с компютър са необходимост.

Ние ще Ви предложим: интересна и вълнуваща работа, колегиална атмосфера и работа в екип, отлично обучение, възможност за професионално развитие и придобиване на богат юридически опит. Ако това Ви интересува и отговаряте на условията, не се колебайте да изпратите кандидатурата си на karieri@kantora.bg и ние ще се свържем с Вас.

- регистрация и промяна в правния статут на всички видове търговци по Търговския закон с българско и/или чуждестранно участие;

- преобразуване чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества, включително придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, както и промяна в правноорганизационната форма на търговските дружества;

- промени в структурата на капитала и реорганизиране на извършените инвестиции – увеличаване и намаляване на капитала, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания;

- подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите и подготовка на свързаните с тях корпоративни документи, вписване на взетите решения в съответните регистри;

- регистрация и промяна в правния статут на граждански дружества, сдружения с нестопанска цел и фондации;

- структуриране и преструктуриране на отношенията между съдружниците – последващи прехвърляния на дялови и акционерни участия, и на отношенията между съдружниците и дружеството;

- анализ на инвестиционните намерения на клиента и предлагане на оптималната правна форма за развитие на неговия бизнес, най-подходящата управленска структура и минимизиране на данъчните ефекти от дейността;

- процесуално представителство и защита при водене на искове, свързани със спорове между управителните органи и съдружниците, респ. акционерите.

- консултации и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително и на събрания на кредиторите;

- предприемане на действия по обезпечаване на вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на сделки и действия на длъжника, увреждащи кредиторите;

- участие в преговори за уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;- цялостно взаимодействие с назначения синдик.

- консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;

- обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;

- обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;

- консултации и правно съдействие по административните процедури, свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;

- консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;

- процесуално представителство пред всички държавни ведомства и общински органи;

- процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

- консултации относно прилагането на текущо данъчно законодателство;

- процесуално представителство и защита в процедурата по административно и съдебно обжалване на актовете на приходната администрация – ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване;

- правни консултации и представителство в други производства и процедури по ДОПК- спиране на изпълнението на ревизионните актове, обжалване на наказателни постановление за наложени от органи по приходите санкции, обезпечаване, отсрочване и разсрочване на данъчни задължения.

- процесуално представителство и защита на работници/служители и работодатели при трудовоправни спорове;

- процесуално представителство по колективни трудови спорове;

- защита интересите на клиентите при спорове, свързани с нарушения на трудовото законодателство.

- изготвяне на предварителни договори, спогодби и нотариални актове във връзка с недвижими имоти;

- проучване и установяване всички права и тежести върху конкретен имот, изготвяне на правен анализ;

- участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;

- правно съдействие пред държавни и общински органи;

- консултации и съдействие при избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително и чрез учредяване на търговско дружество;

- проучване и консултиране относно допускане на устройствена процедура и проекти за ПУП;

- съдействие при регулационни процедури и анализ на начина на провеждането им;

- изготвяне на становища и осъществяване на процедура по промяна предназначението на земеделски земи, гори и земи в горски фонд;

- консултации и изготвяне на договори, необходими за реализацията и организацията на строителен процес – проектиране, строителство, строителен надзор;

- съдействие при определяне на приложимите изисквания към вида строеж и ангажираните в строителството лица.

- консултирането и правно съдействие при изграждането на телекомуникационни мрежи;

- представителство на клиенти във връзка с различните административни процедури при получаване на всички необходими разрешения и лицензи;

- правни консултации по сложни регулаторни въпроси, изготвяне на търговски договори, договори за неотменимо право на ползване, споразумения за предоставяне на различни видове електронни съобщителни услуги, както и съответните условия за ползване;

- предоставяне на правни съвети относно защита на правата на творците и изпълнителите, свързани с авторското право и сродните му права, както и документиране и доказване на собствеността върху произведения/изпълнения и притежанието на авторските права;

- юридическо консултиране на притежатели на авторски права по време и след създаване на произведения, както и анализ-оценка на конкуриращи се права на трети лица;

- изготвяне, ревизиране и анализ на договори за авторски права, лицензионни споразумения и други документи;

- предоставяне на правни услуги, свързани с проучване и преследване на нарушения на авторското право и сродните му права;

- предоставяне на правна помощ срещу неоснователни твърдения за нарушения на авторски права и защита срещу неправомерни действия, мерки и актове на трети лица и институции;

- извънсъдебно и процесуално представителство по спорове за авторски и сродни права.

- процесуално представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България;

- процесуално представителство по спорове, подведомствени на арбитражни структури;

- процесуална защита по дела за отмяна пред Върховния касационен съд на решения по вътрешни арбитражни спорове;

Участие в процедури по медиация и алтернативно решаване на спорове.

- консултиране и подготовка на документи, необходими за събиране на вземания;

- подготовка и подаване на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 и чл.417 от Гражданския процесуален кодекс и изпълнителен лист;

- подготовка на молба, образуване и водене на изпълнително дело пред съдебни изпълнители;

- подготовка, завеждане и водене на исков процес за установяване на дължими вземания;

- консултиране, подготовка и съдействие при сключване на извънсъдебни спогодби за доброволно уреждане на спорове.

Подпомагане изпълнението в Република България на постановени от европейски и арбитражни съдилища съдебни решения.

law firm - How we work Section

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС ЗА СЪВЕТ, МНЕНИЕ ИЛИ КОНКРЕТНО ДЕЙСТВИЕ, ДОСТАТЪЧНО Е ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КОНТАКТИ / АДРЕС, ТЕЛЕФОН, МЕЙЛ /.

Всяка една ПОРЪЧКА възложена на адвокат от дружеството, се смята за възложена на самото дружество. Адвокатското дружество ще извърши конкретната работа и заплатените такси, разноски и адвокатски възнаграждения се дължат именно на дружеството,  като се  правят по неговата сметка. Всички пари, които ще получим от Ваше име /извън нашите хонорари/ ще бъдат държани в нашата КЛИЕНТСКА СМЕТКА, като ще бъдат изразходвани съгласно Вашият интерес за плащане на дължими такси и разноски. Неизползваните средства ще ви бъдат отчетени, след заплащане на всички разноски и  хонорари по делото. За да Ви бъдем полезни, за да постигнем най-добрия за Вас резултат трябва още от самото начало да ни запознаете с цялата информация по казуса и да ни предоставите всички документи с които разполагате. След приключване на случая при поискване ще Ви върнем намиращите се при нас документи и книжа. Съгласно Закона за адвокатурата приключените преписки и дела  трябва се съхраняват в дружеството пет години. По отношение на получената от Вас в хода на работата ни информация гарантираме КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС ЗА СЪВЕТ, МНЕНИЕ ИЛИ КОНКРЕТНО ДЕЙСТВИЕ, ДОСТАТЪЧНО Е ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КОНТАКТИ /АДРЕС, ТЕЛЕФОН, МЕЙЛ/.

Важно е да знаете, че съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Следва да имате предвид, че подготвените във връзка с Вашето възлагане документи са само за Ваше ползване и във връзка с конкретният казус и не могат да бъдат използвани от трети лица без наше писмено съгласие. Нашите ХОНОРАРИ покриват професионалното ни време и се определят на база на вложените професионални опит и компетентност. Още преди  възлагането на поръчката ще бъдете информирани за очакваният размер на такси /съдебни и държавни/, разноски /експертизи, куриерски услуги, фотокопиране, командировки и др./ и адвокатски хонорар, съобразно Вашият конкретен случай. Ако имате някакви въпроси по процеса на възлагане на работа, може да се свържете с нас по телефон и да получите разяснение, като това няма да Ви ангажира по никакъв начин.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КИРЯКОВИ И КО” ОБЕДИНЯВА УСИЛИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В НЕГО АДВОКАТИ И ЮРИСТИ И Е РЕЗУЛТАТ ОТ МНОГОГОДИШНАТА НИ ПРАКТИКА, СТАРТИРАЛА ОЩЕ ПРЕЗ 1994Г. БОГАТИЯТ НИ ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, КОЙТО ВЛАГАМЕ В РАБОТАТА СИ, СА УТВЪРДИЛИ АДВОКАТСКАТА НИ ПРАКТИКА КАТО УСПЕШНА.

Работим с амбициозни и млади юристи и адвокати; с такива които имат богат опит и доказан професионализъм; с колеги от чуждестранни правни кантори. Обслужваме корпоративни клиенти, които развиват дейност в различни сфери на бизнеса; обществени организации; финансови институции; отделни граждани, като имаме индивидуален подход към всеки отделен случай и проявяваме ангажираност към всеки детайл на казуса.

Осигуряваме цялостна защита на клиента: от правното консултиране, процесуално представителство, до успешно реализирано изпълнение. Това ни прави предпочитан партньор, с когото клиентите ни извървяват пътя до постигане на желания резултат. Тяхната воля и успех са наш приоритет!

УБЕДЕТЕ СЕ В ТОВА САМИ!

Ние винаги сме отворени да приемем в екипа на Адвокатско дружество “Кирякови и Ко” млади колеги, както и такива с опит, които имат отличен академичен успех, сериозен професионален интерес и желание да се развиват в посоката на нашите цели. Владеенето на английски/руски език и отличната работа с компютър са необходимост.

Ние ще Ви предложим: интересна и вълнуваща работа, колегиална атмосфера и работа в екип, отлично обучение, възможност за професионално развитие и придобиване на богат юридически опит. Ако това Ви интересува и отговаряте на условията, не се колебайте да изпратите кандидатурата си на karieri@kantora.bg и ние ще се свържем с Вас.

- регистрация и промяна в правния статут на всички видове търговци по Търговския закон с българско и/или чуждестранно участие;

- преобразуване чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества, включително придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, както и промяна в правноорганизационната форма на търговските дружества;

- промени в структурата на капитала и реорганизиране на извършените инвестиции – увеличаване и намаляване на капитала, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания;

- подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите и подготовка на свързаните с тях корпоративни документи, вписване на взетите решения в съответните регистри;

- регистрация и промяна в правния статут на граждански дружества, сдружения с нестопанска цел и фондации;

- структуриране и преструктуриране на отношенията между съдружниците – последващи прехвърляния на дялови и акционерни участия, и на отношенията между съдружниците и дружеството;

- анализ на инвестиционните намерения на клиента и предлагане на оптималната правна форма за развитие на неговия бизнес, най-подходящата управленска структура и минимизиране на данъчните ефекти от дейността;

- процесуално представителство и защита при водене на искове, свързани със спорове между управителните органи и съдружниците, респ. акционерите.

- консултации и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително и на събрания на кредиторите;

- предприемане на действия по обезпечаване на вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на сделки и действия на длъжника, увреждащи кредиторите;

- участие в преговори за уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;- цялостно взаимодействие с назначения синдик.

- консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;

- обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;

- обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;

- консултации и правно съдействие по административните процедури, свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;
- консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;

- процесуално представителство пред всички държавни ведомства и общински органи;

- процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

- консултации относно прилагането на текущо данъчно законодателство;

- процесуално представителство и защита в процедурата по административно и съдебно обжалване на актовете на приходната администрация – ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване;

- правни консултации и представителство в други производства и процедури по ДОПК- спиране на изпълнението на ревизионните актове, обжалване на наказателни постановление за наложени от органи по приходите санкции, обезпечаване, отсрочване и разсрочване на данъчни задължения.

- процесуално представителство и защита на работници/служители и работодатели при трудовоправни спорове;

- процесуално представителство по колективни трудови спорове;

- защита интересите на клиентите при спорове, свързани с нарушения на трудовото законодателство.

- изготвяне на предварителни договори, спогодби и нотариални актове във връзка с недвижими имоти;

- проучване и установяване всички права и тежести върху конкретен имот, изготвяне на правен анализ;

- участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;

- правно съдействие пред държавни и общински органи;

- консултации и съдействие при избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително и чрез учредяване на търговско дружество;

- проучване и консултиране относно допускане на устройствена процедура и проекти за ПУП;

- съдействие при регулационни процедури и анализ на начина на провеждането им;

- изготвяне на становища и осъществяване на процедура по промяна предназначението на земеделски земи, гори и земи в горски фонд;

- консултации и изготвяне на договори, необходими за реализацията и организацията на строителен процес – проектиране, строителство, строителен надзор;

- съдействие при определяне на приложимите изисквания към вида строеж и ангажираните в строителството лица.

- консултирането и правно съдействие при изграждането на телекомуникационни мрежи;

- представителство на клиенти във връзка с различните административни процедури при получаване на всички необходими разрешения и лицензи;

- правни консултации по сложни регулаторни въпроси, изготвяне на търговски договори, договори за неотменимо право на ползване, споразумения за предоставяне на различни видове електронни съобщителни услуги, както и съответните условия за ползване;

- предоставяне на правни съвети относно защита на правата на творците и изпълнителите, свързани с авторското право и сродните му права, както и документиране и доказване на собствеността върху произведения/изпълнения и притежанието на авторските права;

- юридическо консултиране на притежатели на авторски права по време и след създаване на произведения, както и анализ-оценка на конкуриращи се права на трети лица;

- изготвяне, ревизиране и анализ на договори за авторски права, лицензионни споразумения и други документи;

- предоставяне на правни услуги, свързани с проучване и преследване на нарушения на авторското право и сродните му права;

- предоставяне на правна помощ срещу неоснователни твърдения за нарушения на авторски права и защита срещу неправомерни действия, мерки и актове на трети лица и институции;

- извънсъдебно и процесуално представителство по спорове за авторски и сродни права.

- процесуално представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България;

- процесуално представителство по спорове, подведомствени на арбитражни структури;

- процесуална защита по дела за отмяна пред Върховния касационен съд на решения по вътрешни арбитражни спорове;

- участие в процедури по медиация и алтернативно решаване на спорове.

- консултиране и подготовка на документи, необходими за събиране на вземания;

- подготовка и подаване на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 и чл.417 от Гражданския процесуален кодекс и изпълнителен лист;

- подготовка на молба, образуване и водене на изпълнително дело пред съдебни изпълнители;

- подготовка, завеждане и водене на исков процес за установяване на дължими вземания;

- консултиране, подготовка и съдействие при сключване на извънсъдебни спогодби за доброволно уреждане на спорове.

- подпомагане изпълнението в Република България на постановени от европейски и арбитражни съдилища съдебни решения.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС ЗА СЪВЕТ, МНЕНИЕ ИЛИ КОНКРЕТНО ДЕЙСТВИЕ, ДОСТАТЪЧНО Е ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КОНТАКТИ /АДРЕС, ТЕЛЕФОН, МЕЙЛ/.

Всяка една ПОРЪЧКА възложена на адвокат от дружеството, се смята за възложена на самото дружество. Адвокатското дружество ще извърши конкретната работа и заплатените такси, разноски и адвокатски възнаграждения се дължат именно на дружеството,  като се  правят по неговата сметка. Всички пари, които ще получим от Ваше име /извън нашите хонорари/ ще бъдат държани в нашата КЛИЕНТСКА СМЕТКА, като ще бъдат изразходвани съгласно Вашият интерес за плащане на дължими такси и разноски. Неизползваните средства ще ви бъдат отчетени, след заплащане на всички разноски и  хонорари по делото. За да Ви бъдем полезни, за да постигнем най-добрия за Вас резултат трябва още от самото начало да ни запознаете с цялата информация по казуса и да ни предоставите всички документи с които разполагате. След приключване на случая при поискване ще Ви върнем намиращите се при нас документи и книжа. Съгласно Закона за адвокатурата приключените преписки и дела  трябва се съхраняват в дружеството пет години. По отношение на получената от Вас в хода на работата ни информация гарантираме КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

Важно е да знаете, че съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Следва да имате предвид, че подготвените във връзка с Вашето възлагане документи са само за Ваше ползване и във връзка с конкретният казус и не могат да бъдат използвани от трети лица без наше писмено съгласие. Нашите ХОНОРАРИ покриват професионалното ни време и се определят на база на вложените професионални опит и компетентност. Още преди  възлагането на поръчката ще бъдете информирани за очакваният размер на такси /съдебни и държавни/, разноски /експертизи, куриерски услуги, фотокопиране, командировки и др./ и адвокатски хонорар, съобразно Вашият конкретен случай. Ако имате някакви въпроси по процеса на възлагане на работа, може да се свържете с нас по телефон и да получите разяснение, като това няма да Ви ангажира по никакъв начин.

9300 ГР. ДОБРИЧ
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ 2А, ЕТАЖ 3
+359 58 605 166
KANTORA@KANTORA.BG
7000 ГР. РУСЕ
БУЛ. ТУТРАКАН 100, ЕТАЖ 5, КАНТОРА 505
T: +359 82 817 450
RUSE@KANTORA.BG